Header

UZH-Logo

Maintenance Infos

Browse by Creators

Navigate back| Up a level
Export as
Number of items: 7.

Dusil, Stephan (2014). Artikel "Lanfrancus". In: Cordes, Albrecht; Haferkamp, Hans-Peter; Lück, Heiner; Werkmüller, Dieter; Schmidt-Wiegand, Ruth; Bertelsmeier-Kierst, Christa. Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte (2. Aufl.), Band 3/Lfg. 19. Berlin: E. Schmidt, 619-621.

Fischer, Carsten (2014). Artikel "Leges Edwardi Confessoris". In: Cordes, Albrecht; Haferkamp, Hans-Peter; Lück, Heiner; Werkmüller, Dieter; Schmidt-Wiegand, Ruth; Bertelsmeier-Kierst, Christa. Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte (2. Aufl.), Band 3/Lfg. 19. Berlin: E. Schmidt, 692-693.

Fischer, Carsten (2014). Artikel "Leges Henrici Primi". In: Cordes, Albrecht; Haferkamp, Hans-Peter; Lück, Heiner; Werkmüller, Dieter; Schmidt-Wiegand, Ruth; Bertelsmeier-Kierst, Christa. Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte (2. Aufl.), Band 3/Lfg. 19. Berlin: E. Schmidt, 695-697.

Schott, Clausdieter (2014). Lex Alamannorum. In: Cordes, Albrecht; Lück, Heiner; Werkmüller, Dieter; Schmidt-Wiegand, Ruth. Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, Band 3/Lfg. 20. Berlin: E. Schmidt, 862-869.

Schott, Clausdieter (2014). Lex Burgundionum. In: Cordes, Albrecht; Lück, Heiner; Werkmüller, Dieter; Schmidt-Wiegand, Ruth. Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, Band 3/Lfg. 20. Berlin: E. Schmidt, 878-884.

Thier, Andreas (2014). Libellarvertrag. In: Cordes, Albrecht; Haferkamp, Hans-Peter; Lück, Heiner; Werkmüller, Dieter; Schmidt-Wiegand, Ruth; Bertelsmeier-Kierst, Christa. Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, Band 3/Lfg. 20. Berlin: Erich Schmidt, 954-956.

Thier, Andreas (2014). Liegenschaftsrecht. In: Cordes, Albrecht; Haferkamp, Hans-Peter; Lück, Heiner; Werkmüller, Dieter; Schmidt-Wiegand, Ruth; Bertelsmeier-Kierst, Christa. Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, Band 3/Lfg. 20. Berlin: Erich Schmidt, 985-992.

This list was generated on Sun Sep 22 20:59:00 2019 CEST.